Aquesta pàgina ofereix informació sobre la política de tractament de
dades personals que aplica l’empresa Ambar Nit S.L. a través
de Luxor Barcelona Love Rooms.Ambar Nit S.L. considera de gran importància la privacitat dels seus clients, proveïdors i de totes aquelles persones amb les que manté relació. Per a això gestiona la següent política, de manera transparent i oberta, per tractar i protegir les dades personals d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Responsable del tractament de dades personals


La empresa Ambar Nit S.L. en endavant L’Empresa, és responsable del tractament de les dades personals proporcionades pels usuaris d’aquesta web i es responsabilitza de la privacitat del seu tractament.

Raó Social: Ambar Nit S.L.
Dades registrals: T 41362 , F 109, S 8, H B 391663, I/A 1 ( 3.08.09).
Representant autoritzat: Barlovento Nit S.L.
NIF: B-65130825
Dirección: C/ Teodora Lamadrid 4 Bj, 08022 Barcelona
Telèfon: 932 111 456
Correu electrònic: info@luxorbcn.com

Emmagatzematge de dades personals

Les dades personals s’emmagatzemen a l’Espai Econòmic Europeu («EEE»). Aquestes dades es poden transferir fora de l’EEE
sota contractes que segueixin les normes de privacitat de la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE – EUA. Les dades facilitades s’emmagatzemen als servidors de 1&1 Internet España S.L.U. la seva política de privacitat pot llegir-se aquí. El sistema de CHAT en línia és ofert per Zendesk, Inc., la seva política de privacitat pot llegir-se aquí.

Comunicació de dades personals

Mai intercanviem, traspassem o venem les seves dades a tercers. Les dades que s’enviïn a tercers, s’utilitzaran únicament per a la gestió i administració dels serveis oferts.

Protecció de dades personals

L’empresa es compromet a protegir les dades personals emmagatzemades, utilitzant les eines tecnològiques i els processos adequats. S’utilitzen sistemes de prevenció i seguretat informàtics i controls d’accés a la informació. Els treballadors de l’empresa es troben capacitats per protegir aquesta informació.

DRETS DELS USUARIOS

Derecho d’accés

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals. L’empresa informarà de les dades personals que tracta per correu electrònic a sol·licitud de l’interessat. 

Dret de portabilitat

L’usuari té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estàndard amb les dades personals que hagi facilitat.

Dret de rectificació

L’usuari té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals. A corregir dades inexactes, i a completar dades incompletes.  

Dret de supressió


L’usuari té dret a obtenir sense demora injustificada la supressió de qualsevol dada personal tractada per L’Empresa en qualsevol moment.

Dret d’oposició al tractament de dades en base a l’interès legítim


L’usuari té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en base a l’interès legítim de l’Empresa.
L’Empresa no continuarà tractant les dades personals excepte en el cas en què pugui demostrar motius legítims per a l’exercici dels seus drets o la formulació i defensa de reclamacions.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control


L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent.
Si es considera que les seves dades són tractades d’una manera incorrecta pot comunicar-ho a l’Empresa.

Dret a la limitació en el tractament de dades personals


L’usuari té dret a sol·licitar que l’Empresa limiti el tractament de les dades personals, si:

– Si l’usuari s’oposa al tractament de les seves dades basant-se en l’interès legítim de l’empresa, es limitarà el tractament de les dades personals fins a la resolució de la verificació de l’interès legítim.
– Si l’empresa ja no necessita les dades personals, però l’usuari els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– Si l’usuari comunica errors en les dades personals, l’empresa limitarà el tractament fins la seva verificació.
– Si el tractament no s’ajusta a dret, l’usuari podrà oposar-se a la supressió de les dades personals i sol·licitar la limitació de l’ús d’aquestes.

Exercici de drets

Per a l’exercici dels seus drets l’usuari pot contactar amb l’empresa a: info@luxorbcn.com

Delegat de Protecció de Dades:


El Delegat de Protecció de Dades de l’empresa és l’encarregat de gestionar les dades personals. Pot contactar amb escrivint a info@luxorbcn.com

Protecció de dades de caràcter personal

En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la informació personal que vostè proporcioni serà emmagatzemada i processada en fitxers de titularitat de Ambar Nit S.L. per tal de complir amb seva sol·licitud i la prestació del servei sol·licitat, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relacionades amb l’activitat de l’empresa i els seus serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals per correu electrònic a l’Empresa.

Actualitzacions de la Política de Privacitat

L’última versió de la Política de privadesa és disponible al lloc web. L’Empresa ha de comunicar qualsevol modificació sobre la seva política de tractament de dades personals.

< Tornar